De proeftuin eindexamens van slo en Kennisnet geeft inzicht per examenvraag, welke stof uit Khan daarbij gebruikt kan worden als voorbereiding.

Er is een koppeling gemaakt tussen examenvragen van oude examens, scores die in het verleden op die examens zijn behaald, en paragrafen uit de methode. Wanneer een leerling in de Proeftuin een proefexamen maakt, kunnen de scores per vraag worden vergeleken met de landelijke scores bij de CITO-eindexamens. Bovendien is elke opgave gekoppeld aan specifieke paragrafen uit de gebruikte lesmethode, in dit geval de Khan video’s en opdrachten. Hierdoor krijgt de leerling direct inzicht in het eigen kennisniveau en wordt op paragraafniveau duidelijk welke onderdelen nog extra aandacht behoeven. Daarnaast krijgt de docent bij het werken met de Proeftuin een overzicht per individuele leerling en van de hele klas, zodat indien nodig gericht actie ondernemen kan worden en de leerlingen een nog grotere slaagkans gegeven!

De Proeftuin is een pilot. Deelname aan deze pilot biedt een unieke kans om ervaring op te doen met deze vorm van ICT-gebruik, gericht op verbetering van de resultaten van leerlingen. De Proeftuin is geschikt voor havo-4 of 5 voor de vakken management & organisatie, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, wiskunde B, Engels of economie.

Kijk op de website proeftuinexamens.kennisnet.nl voor meer informatie en aanmelden!